Kontrakt

KONTRAKT

dotyczący terapii logopedycznej w roku szkolnym

…………………………..

Zawarty w dniu ……………… pomiędzy uczniem/uczennicą ……………………………….,

a logopedą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku ………………………………….

w obecności rodzica ……………………………………………………… .


Aby terapia logopedyczna przynosiła pożądane efekty:

1. uczeń zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad:

a) aktywnego udziału w zajęciach terapii logopedycznej,

b) odrabiania prac domowych zadanych przez logopedę zarówno pisemnych jak i ustnych,

c) kontynuowania ćwiczeń zalecanych przez terapeutę ………………………… razy dziennie po …………………………………………….. minut;


2. logopeda zobowiązuje się do:

a) udzielania porad i wskazówek na temat rodzaju ćwiczeń prowadzonych na zajęciach i kontynuowanych w domu,

b) stosowania urozmaiconych zajęć z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych,

c) wyposażenia ucznia w kserokopie ćwiczeń, materiału wyrazowego do utrwalenia;


3. rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

a) wspierania dziecka podczas ćwiczeń korekcyjnych mowy,

b) kontynuowania ćwiczeń w domu wraz z dzieckiem zgodnie z zaleceniami logopedy,

c) kontrolowania czasu pracy dziecka przeznaczonego na powyższe ćwiczenia (1.c).


W razie niedotrzymania warunków kontraktu (braku postępów w terapii, wynikających z niewystarczającego utrwalenia materiału wyrazowego w domu) dziecko będzie skreślone z listy osób objętych terapią logopedyczną.


Kontrakt własnoręcznie podpisują:

a) uczeń: ………………………………………………

b) logopeda: …………………………………………..

c) rodzic/opiekun prawny: ……………………………………………….


Opracowała Agnieszka Janocha - logopeda