O projekcie

 

Projekt "Niżański program wspierania szkół" skierowany jest do 22 szkół i przedszkoli dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu niżańskiego.

 

Cel główny projektu:

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie niżańskim poprzez stworzenie w okresie od 1 sierpnia 2013r. do 30 czerwca 2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

 

Cele szczegółowe projektu:

1. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola do 30 czerwca 2015r.

2. Wzrost kompetencji dyrektorów placówek w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli.

3. Podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

 

W projekcie będą realizowane następujące zadania:

- przeprowadzenie diagnozy w 22 placówkach;
- opracowanie Rocznych Planów Wspomagania;
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych;
- zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i spotkań dla nauczycieli i dyrektorów;
- utworzenie i prowadzenie 4 sieci współpracy i samokształcenia, których celem jest wymiana doświadczeń  między uczestnikami/czkami, nawiązanie kontaktów i współpracy, pozyskiwanie wsparcia metodycznego i merytorycznego ? przewidziano 4 spotkania każdej sieci w roku szkolnym (każda sieć będzie liczyła do 25 członków).