Procedury wydawania opinii

PROCEDURY  WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W NISKU

 1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka lub pełnoletniego ucznia
 2. Opinia wydana przez Poradnię zawiera:
  • oznaczenie poradni,
  • numer poradni,
  • datę wydania opinii,
  • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania; w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz klasę,
  • diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której opinia dotyczy, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby
  • wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
  • podpis dyrektora poradni
 3. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzednim omówieniu problemu i wspólnym wypracowaniu wniosków.
 4. W celu wydania opinii Poradnia może prosić rodziców o dostarczenie zaświadczeń lekarskich, określających stan zdrowia dziecka, jeśli wymaga tego proces diagnostyczny oraz wyników badań z innych placówek, jak również opinii wychowawcy grupy przedszkolnej, klasy lub innych dokumentów istotnych w procesie diagnozy
 5. Opinie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie nie później niż 30 dni od momentu złożenia wniosku.
 6. Wnioskodawca odbierający oryginał opinii, kwituje jej odbiór na teczce indywidualnej.
 7. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą opinia może być przesłana drogą pocztową na adres podany we wniosku.

Poradnia może przekazać kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko tylko  za zgodą rodziców / prawnych opiekunów/.