Informacje

 1. Opinie w sprawie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu wydajemy od kl. IV- VIII Szkoły Podstawowej.
 2. Zgłoszenia na warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu przyjmowane są do końca stycznia 2019r. W przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi wnioski powinny być składane najpóźniej do końca kwietnia tak, aby proces diagnostyczny zakończył się przed rozpoczęciem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Przesiewowe badania gotowości szkolnej prowadzone na terenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym zgłoszeniu. Badanie jest bezpłatne, wymagana jest zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń. OSOBA DO KONTAKTU: K. Szczygielska (pedagog)
 4. Przesiewowe badania mowy prowadzone na terenie przedszkoli (dzieci od 3-6 lat) i szkół (kl. 0) po wcześniejszym zgłoszeniu. Wystarczy wejść na stronę PPP, ściągnąć druk zgłoszenia, uzupełnić, wysłać lub przesłać faksem. Badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń.

  Ważne:
  do przesiewowych badań mowy niezbędna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. OSOBY DO KONTAKTU:  E. Cagara (surdologopeda) i A. Cebula (neurologopeda).

 5. Przesiewowe badania słuchu, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą być przeprowadzone na terenie przedszkoli (dzieci 6-letnie) i szkół podstawowych, gimnazjów, średnich).
  Ważne: - badanie jest bezpłatne
  - wymagana jest zgoda pisemna rodziców lub opiekuna prawnego
  - badania są realizowane wg kolejności zgłoszeń

  OSOBA DO KONTAKTU: E. Cagara (surdologopeda)

 6. Szkolenie rad pedagogicznych
  a) szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych przedszkoli pt. ?Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu?

  - krótkie omówienie zagadnień związanych z aparatami słuchowymi i implantami
  - rodzaje zaburzeń słuchu
  - zagadnienia związane z rozwojem mowy i języka u dzieci z uszkodzonym słuchem
  - wspomaganie rozwoju mowy i języka u dziecka niesłyszącego przez nauczyciela przedszkola
  b) szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów dotyczące funkcjonowania dziecka niesłyszącego w szkole.
  - ogólne informacje na temat aparatów słuchowych i implantów ślimakowych
  - mowa ucznia z uszkodzonym słuchem
  - zasady pracy z uczniem niesłyszącym
  - metody i formy pracy

  OSOBA DO KONTAKTU: E. Cagara (surdologopeda)

 7. Spotkania i prelekcje dla rodziców dotyczące rozwoju lub zaburzeń mowy i języka u dzieci. Prelekcje mogą być prowadzone przez logopedów  z PPP w ciągu całego roku szkolnego, wg kolejności zgłoszeń. Istnieje możliwość ustalenia tematyki spotkania.

  OSOBY DO KONTAKTU:  E. Cagara (surdologopeda) i A.Cebula (neurologopeda).